Ochrana osobních údajů / GDPR

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR je Kenwex a.s., Obránců Míru 238/33, 703 00 Ostrava, IČ 25829394, dále jen: „správce)

 1. Kontaktní údaje správce jsou: Kenwex a.s., Obrácnů Míru 238/33, 703 00 Ostrava Vítkovice, kenwex@kenwex.cz, +420736 627 844.
 2. Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění poptávky a jejího odeslání. Rozumí se jimi také veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa / sídlo
 • datum narození
 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění Vaší poptávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 2. Další údaje, které získává správce automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné. informace. Tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je vyřízení poptávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy.
 2. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.
 3. Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.  

Další příjemci osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.
 2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 4. Vaše e-mailová adresa může být dále předána společnosti Heureka Shopping s.r.o. za účelem zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby „Ověřeno zákazníky“. Tento dotazník Vám bude na e-mailovou adresu zaslán po uskutečnění nákupu společností Heureka Shopping s.r.o. a můžete v něm hodnotit kvalitu našich služeb a produktů. S předáváním Vašich osobních údajů v rozsahu a ve smyslu účelu tohoto odstavce výslovně souhlasíte.
 5. Vaše práva ohledně osobních údajů
  Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo požadovat přístup k vaším osobním údajům,
 • právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů,
 • právo na omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů.
 • Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Registrací nebo odesláním poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste byli seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

Závěrečná ujednání

1. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

2 .V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.